مصاحبه با خانم مهندس فاطمه موحد در هفته‌نامه فلزات آنلاین - شرکت صدرا پروفیل کاوه
سلام👋
هر سوالی دارید بپرسید؟
مصاحبه با خانم مهندس فاطمه موحد در هفته‌نامه فلزات آنلاین - شرکت صدرا پروفیل کاوه
ورق شیت :    420.000ریال پروفیل مبارکه :     410.000 ریال پروفیل گیلان:    400.000 ریال

شماره تماس : ‏04134479681

آدرس کارخانه : تبریز - جاده آذرشهر نرسیده به پلیس راه جنب کوی ماندگار

ایمیل : info@fouladmovahed.com

خانم مهندس فاطمه موحد

مصاحبه با خانم مهندس فاطمه موحد در هفته‌نامه فلزات آنلاین

فهرست مطالب

خانم مهندس فاطمـه موحـد، مدیرعامـل شـرکت صـدرا پروفیـل کاوه (فـولاد موحـد) در گفت‌و‌گو بـا «فلزات آنلاین»

صنعت لوله و پروفیل کشـور به شـدت به وضعیت مواد اولیه وابسـته اسـت و قیمت و چگونگی عرضه مواد اولیـه تعییـن می‌کند که صنعـت لوله و پروفیل در چه وضعیتی قرار داشـته باشـد. در سـال‌های اخیـر با توجه به سـهمیه‌بندی، افزایش قیمت و نحوه عرضه مواد اولیه این صنعت در بورس کالا، بسـیاری از تولیدکنندگان لولـه و پروفیـل با کاهش میزان تولید نسـبت به ظرفیت مواجه شـدند و نتوانسـتند توانایی‌هـای واقعی خود را مطابـق بـا ظرفیت شـکوفا سـازند. ضمـن اینکه رکـود بر بـازار مصرف لولـه و پروفیـل کشـور و حتی برخی کشـورهای همسـایه به دلیل شـیوع ویروس کرونا حاکم شد و این مسـئله نیز به کاهش میزان تولید انجامید.
بـا ایـن وجود برخـی تولیدکنندگان مطرح و قدیمی توانسـته‌اند با حفظ سـبد محصولات خود بـا توجه به نیاز مشـتریان و تولیـد بـر اسـاس اسـتانداردهای داخلـی و بین‌المللی فعالیت خـود را ادامـه دهنـد. در این رابطه خبرنـگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» با فاطمه موحد، مدیرعامل شـرکت صـدرا پروفیل کاوه (فولاد موحد) گفتوگویی انجام داده است که متن کامل آن را در ادامه خواهید خواند:

 • توضیحاتی در خصوص پیشـینه شـرکت صـدرا پروفیل کاوه (فولاد موحد) و فعالیت‌های آن در زمینه‌های گوناگون بفرمایید.
  شرکــــت صــــدرا پروفیــــل کــــاوه نخستیــــن تولیدکننــــده انـــواع لولــــه و قوطـــی پروفیـــل در آذربایجــان شرقی محسوب می‌شــود. فعالیت این شـرکت در سـال 1374 با خرید زمینی به مسـاحت 85 هزار متر مربع شـروع و با ایجاد سـالن اصلی و سـاختمان اداری آغـاز شـد. سـپس دسـتگاه‌ها و ماشین‌آلات تولیدی یکی پس از دیگری از داخل و خـارج از کشــــور خریــــداری و نصــــب شدنــــد. خوشبختانـــه بیـــتش از 70 درصـــد از قطعـــات و دستگاه‌هـــای ایــــن کارخانــــه شامـــل خـــط لولــــه، چهارچـوب، ورق شـیت توسـط متخصصیـن و مهندسـین کشـور سـاخته شـده کـه بـر ایـن اسـاس قـادر بـه تولیـد سـالانه 60 هـزار تـن انـواع محصـول لولـه و پروفیـل هسـتیم. بـا نصـب و راه‌انـدازی دستگاه‌های این کارخانه توسط صنعتگران کشور، نخستین مرحله تولید با حضور آقای شافعی وزیر محتـرم وقـت صنایـع افتتـاح شـد و به بهره‌بـرداری رسـید. 27 سـال سـابقه فعالیـت مسـتمر، ایـن مجموعـه را بـه یکی از تولیدکنندگان برند و مطرح در سـطح اسـتان آذربایجـان شـرقی تبدیـل کـرده است. در این سال‌ها فعالیت‌های مجموعه گسترش یافتـه و تولیـد محصـولات از جملـه چهارچـوب و پروفیل‌هـای سـاختمانی درب و پنجـره بـر اسـاس اسـتانداردهای 17003-1 و 2-1300 بـه کارنامـه ایـن مجموعه اضافه شد.
 • این شـرکت چـه محصولاتـی در زمینه لولـه و پروفیـل تولید می‌کنـد، ظرفیت تولید این شـرکت در محصولات گوناگـون به چه میـزان بـوده و این شـرکت با چنـد درصد از ظرفیت مشغول به فعالیت است؟
  شـرکت صـدرا پروفیـل کاوه در زمینـه لولـه، قوطی پروفیل، چهارچوب ، زد، ورق شیت فعالیت دارد کـه ظرفیـت تولید شـرکت پنج هزار تـن در ماه اسـت کـه در سـال بـه 60 هـزار تـن می‌رسـد. در ایـن رابطـه قـادر بـه تولیـد محصـولات پروفیـل و لولـه ضخامت با ضخامت دو تا سه میلی‌متر و قوطی و پروفیل‌هایـی بـا قطـر 10 در 20 سـانتی‌متر تـا 90 در 90سـانتی‌متر هسـتیم. در حـال حاضـر بـا 30 درصد ظرفیـت اسـمی فعالیـت می‌کنیـم کـه مشـکلات تامین مواد اولیه یکی از علل این موضوع است.
 • مـواد اولیـه این شـرکت چگونـه تامین می‌شـود؟ آیـا چالشـی در خصـوص تامین مواد اولیه وجود دارد؟
  برای تولید محصول در شرکت، انواع ورق گرم فـولادی بـا گریـد ST37 و ضخامت‌هـای 8.1 تـا 3میلی‌متـر را بـه کار می‌بریـم کـه این مـواد اولیه از شـرکت‌های فـولاد مبارکـه اصفهـان، فـولاد اهـواز و فولاد گیلان تامین می‌شود. درحال حاضر دغدغه صنعـت فـولاد تامیـن مـواد اولیـه، قیمـت‌گـذاری و تامین انرژی به شمار می‌رود.
 • فـروش شـرکت شـما بـه چه صـورت انجـام می‌شـود؟ آیـا صـادرات هـم دارید؟ چـه چالش‌هایـی در زمینـه فـروش یـا صادرات محصولات وجود دارد؟
  محصولات با کیفیت عالی و قیمت مناسب به فـروش می‌رونـد؛ چـرا که دارای اسـتانداردهای ملی و تنوع در تولید پروفیل، لوله، چهارچوب هسـتیم. ضمن اینکه محصولات بنا به درخواست مشتری با طـول خـاص و ضخامـت متفـاوت تحویـل داده می‌شـود. تمـام توجـه مـا بـه بـازار داخلـی معطـوف است و به صورت مستقیم صادرات نداریم. از این رو با چالش‌های صادراتی مواجه نیستیم.
 • در حـال حاضـر عمـده مشـتریان محصولات شـرکت صـدرا پروفیـل کاوه چه صنایعی هسـتند و چه محصولاتـی از لوله و پروفیل را خریداری می‌کنند؟
  لوله و پروفیل‌های تولیدی شـرکت فولاد موحد با توجه به تنوع آنها، در صنایع در و پنجره‌سازی، کشـاورزی و سـاختمانی بـه کار می‌رونـد. عمـده مشتریان فولاد موحد آهن‌فروشان استان آذربایجان شرقی و استان آذربایجان غربی هستند.
 • نقـش تکنولـوژی را در صنعـت لولـه و پروفیـل چگونه ارزیابـی می‌کنیـد و با توجه به این موضـوع از چـه تکنولوژی‌هایی برای تولید محصول بهره می‌برید؟
  تکنولوژی تاثیر به سزایی در وضعیت فولاد دارد چـرا کـه بازارهـای فعلـی بـه بازارهـای رقابتـی تبدیـل شده و هر تولیدکننده‌ای که بتواند قیمت تمام شده پایین‌تری داشته باشد، قطعا می‌تواند سهم بیشتری از بـازار را کسـب کنـد. هـر واحد تولیدی بـازار هدف دارد و بـرای آن برنامه‌ریـزی می‌کنـد تـا بـر اسـاس تکنولوژی روز دنیا از تجهیزاتی استفاده کند که در کاهـش قیمـت تمـام شـده تاثیرگـذار باشـد. در ایـن میـان، وجـود واحـد تحقیـق و توسـعه تکنولـوژی سازمان‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
  شـرکت صـدرا پروفیـل کاوه از تکنولـوژی روز و نیروهـای متخصـص بـا تسـلط کامـل بـر فرایندهـای تولیـد محصـولات بهـره می‌بـرد تـا بتوانـد محصول مورد نیاز خریداران را تضمین کند. این شرکت به منظـور تولیـد محصـولات خـود از جدیدتریـن و به‌روزتریـن دسـتگاه‌ها و تکنولوژی‌هـا در سـطح جهـان اسـتفاده کـرد تـا نهایـت بتوانـد بـه جلـب رضایت مشـتریان بپردازد. از این رو، شـرکت صدرا پروفیل کاوه از بهترین دستگاه‌های ساخت کشور انگلیـس اسـتفاده می‌کنـد. بـا توجـه بـه اینکـه اسـتفاده از تکنولـوژی روز بـرای تولیـد محصول در بهـره‌وری تاثیـر بسـیار زیـادی می‌گـذارد، بـه همین دلیـل می‌توانیـم از کیفیـت بالاتـر محصـول و بهره‌وری بیشتر استفاده کنیم.
 • به عنوان یک تولیدکننـده لوله و پروفیل، با چـه چالش‌هـای دیگـری دسـت و پنجه نرم می‌کنید؟
  تولیدکننـدگان لولـه و پروفیـل ایـن روزهـا بـرای تـداوم فعالیـت خـود بـا کمبـود مـواد اولیـه مواجـه هسـتند، اگرچـه بـا همیـن وضعیـت فعلـی هـم توانسـته‌ایم سـبد محصولات خود را تا حدی حفظ کنیـم. طـی سـال‌های اخیـر بـا رونـدی کـه در خصـوص نحوه عرضه‌هـای ورق گرم در بورس کالا به ویژه برای سـهمیه‌بندی مشـاهده شد، هیچ یک از کارخانه‌هـای لولـه و پروفیـل نتوانسـتند بـه طـور کامـل با ظرفیت اسـمی خـود محصول تولید کنند و حتی تولید آنها مداوم باشد. در بهترین شرایط می‌تـوان گفـت 20 تـا 30 درصـد نیازهای شـرکت ما از طریق عرضه‌های ورق گرم در بورس کالا تامین می‌شـود و از ایـن رو، ناچـار هسـتیم باقـی نیاز خود بـه مـواد اولیـه را از بـازار آزاد و بـا قیمـت بسـیار بالا تامین کنیم که در نتیجه سود زیادی برای شرکت به همراه نخواهد داشت. هر چند که سهمیه‌بندی دیگـر اعمـال نمی‌شـود امـا اثـر آن روی فعالیـت شرکت‌ها قابل مشاهده است.
 • چـه چشـم‌انداز و آینـده‌ای را بـرای شرکت فولاد موحد در نظر گرفته‌اید؟
  مجموعـه صـدرا پروفیـل کاوه بـا برخـورداری از نیروهای متخصص و کارآمد با تلاش روز افزون در راسـتای تولید با بهترین نوع مواد اولیه و بالاترین کیفیـت محصـولات پروفیلـی و اسـتاندارد انـواع پروفیل‌هـای روز دنیـا پاسـخگوی نیـاز مشـتریان اسـت. همچنین به دنبال جلب رضایت مشـتریان بـا تاکیـد بر کیفیت محصولات، افزایـش بهره‌وری، رفـع نقـاط ضعـف و تقویـت نقـاط قـوت هسـتیم.
  ضمـن اینکـه افزایـش تـوان رقابتـی بـا اسـتفاده از فرصت‌های کسـب و کار و مدیریت و پیاده‌سـازی اسـقرار نظام‌هـای کیفیـت ISO در شـرکت و بـا ایجـاد اشـتغال و حـذف موانـع تولیـد در قطـب صنعـت ایـران و آذربایجـان در جهـت پیشـرفت کشـور با تکیه بر اهداف شـرکت را در دسـتور کار قرار داده‌ایم.

دانلود مصاحبه خانم مهندس موحد با هفته نامه فلزات آنلاین 

روش‌های حمل و نقل ایمن آهن‌آلات
ادامه مطلب

5/5 - (2 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دسته بندی نوشته ها

دسته بندی محصولات